Gavin McDevitt of Tribe Society Gavin McDevitt de la Tribe Society

by Laura Antonelli de Laura Antonelli

Following the success of their 2016 EP Lucid Dreams , Tribe Society have returned with their new mixtape, We Sell Drugs . După succesul EP din 2016 Lucid Dreams , Tribe Society s-a întors cu noul lor mixtape, We Sell Drugs . The New York-based alternative band tackles topics about substance abuse and the stereotyping of drugs dealers in America throughout the 10 songs. Trupa alternativă din New York abordează subiecte despre abuzul de substanțe și stereotipurile traficanților de droguri din America în cele 10 melodii. Drawing on personal experiences from when they were teenagers to the adventures they encounter as touring musicians, the mixtape tells intriguing, mysterious tales from an uncommon perspective. Bazându-se pe experiențele personale de când erau adolescenți până la aventurile pe care le întâlnesc ca muzicieni în turneu, mixtape-ul spune povești intrigante și misterioase dintr-o perspectivă neobișnuită.

Tribe Society's vocalist and lyricist, Gavin McDevitt, spoke with gracechristianschoolsj.org about what inspired the new mixtape, what it was like working with Kiesza, and why he won't reveal the true meaning of their most popular song, "Kings." Vocalul și textierul Tribe Society, Gavin McDevitt, a vorbit cu gracechristianschoolsj.org despre ce a inspirat noul mixtape, cum a fost să lucrezi cu Kiesza și de ce nu va dezvălui adevăratul sens al celui mai popular cântec al lor, „Kings”.
Laura Antonelli (gracechristianschoolsj.org): How does the writing dynamic work within the band? Laura Antonelli (gracechristianschoolsj.org): Cum funcționează dinamica scrisului în cadrul trupei?

Gavin McDevitt: There's no real case-by-case scenario. Gavin McDevitt: Nu există un scenariu real de la caz la caz. It's the weirdest band I've ever been in, and I've been in a lot of bands. Este cea mai ciudată trupă în care am fost vreodată și am fost în multe trupe. Everybody has their own little satellite bedroom studio, so everybody in the band is a producer and making beats. Toată lumea are propriul studio de dormitor prin satelit, așa că toți cei din trupă sunt producători și creează beat-uri. It's sweet for me as a vocalist because I can just walk into whoever's making the coolest sounding shit [laughs]. Este drăguț pentru mine ca vocalist, pentru că pot să intru pe oricine face cel mai tare rahat [râde]. I can just walk right into their room and then start writing over their beats. Pot să intru chiar în camera lor și apoi să încep să scriu peste ritmurile lor. So that's why a lot of the songs sound pretty different: because everybody's doing their own and sometimes people will team up. De aceea, multe dintre melodii sună destul de diferit: pentru că fiecare își face singur și uneori oamenii vor face echipă. We all live in a house together. Locuim cu totii intr-o casa impreuna.

So that's the early stage. Deci asta este stadiul incipient. Someone will either make a little idea on their own or team up with somebody else and make an idea, and then I'll try to come in and think of a concept or some melodies. Cineva fie va face o idee pe cont propriu, fie va face echipă cu altcineva și va face o idee, apoi voi încerca să intru și să mă gândesc la un concept sau la niște melodii. It's a weird, staggered assembly line type of process. Este un tip de proces de linie de asamblare ciudat, eșalonat. It would rarely be like, "Oh, I have this concept. Let's write a song." Rareori ar fi de genul: „Oh, am acest concept. Hai să scriem o melodie”. That never really happens. Asta nu se întâmplă niciodată cu adevărat. It's always production and instrumentation first and then trying to do something good on top, which is a lot of pressure on me because it's like, "Well, here's this great beat, now don't fuck it up." Este întotdeauna producția și instrumentația în primul rând și apoi încercarea de a face ceva bun în partea de sus, ceea ce este o presiune mare asupra mea pentru că este de genul: „Ei bine, iată acest beat grozav, acum nu-l dracu”.

gracechristianschoolsj.org: We Sell Drugs is the title of the new mixtape. gracechristianschoolsj.org: We Sell Drugs este titlul noului mixtape. It explores millennials' views of marijuana throughout. Acesta explorează punctele de vedere ale mileniilor despre marijuana. Why did the band choose to delve into that topic? De ce a ales trupa să aprofundeze acest subiect?

Gavin: There are a lot of topics outside of that drug on the album. Gavin: Există o mulțime de subiecte în afara acestui drog pe album.

gracechristianschoolsj.org: What other topics do you explore then? gracechristianschoolsj.org: Ce alte subiecte explorezi atunci?

Gavin: I mean, there is a lot of drug use as the topic of that song. Gavin: Adică, există o mulțime de consum de droguri ca subiect al cântecului respectiv. The title song "We Sell Drugs," it's not as much about the use of drugs but it's a song about how we characterize one group. Cântecul din titlu „We Sell Drugs”, nu este atât de mult despre consumul de droguri, ci este un cântec despre modul în care caracterizăm un grup. We tend to have a stereotype of whose selling drugs in America, but, in reality, it's happening everywhere. Avem tendința de a avea un stereotip a cărui vânzare de droguri în America, dar, în realitate, se întâmplă peste tot. It's happening in the country clubs. Se întâmplă în cluburile de țară. It's happening in the private schools. Se întâmplă în școlile private. So that's a satire song about a different type of drug dealer, which is not usually characterized on the news. Deci, acesta este un cântec de satiră despre un alt tip de traficant de droguri, care de obicei nu este caracterizat la știri.

There's another song called "Lonely People." Mai există o melodie numită „Lonely People”. I wrote that with my friend, Mike Rebel. Am scris asta cu prietenul meu, Mike Rebel. Both him and I have a lot of experience with heroin users and stuff like that, so that's more of a dark approach to an experience with a heroin user. Atât el, cât și eu avem multă experiență cu consumatorii de heroină și chestii de genul ăsta, așa că este mai mult o abordare întunecată a experienței cu un consumator de heroină.

I don't know why there ended up being those kind of songs – I think it's just something we've always been around as creatives. Nu știu de ce au ajuns să fie astfel de cântece – cred că este doar ceva prin care am fost mereu în jur ca creatori.

"Smoke Out the Window" is just a weed anthem. „Smoke Out the Window” este doar un imn al buruienilor. It's funny because bands don't ever really do stuff like that but we always loved the idea of everybody that's ever had a great weed anthem. Este amuzant pentru că trupele nu fac niciodată așa ceva, dar mereu ne-a plăcut ideea tuturor celor care au avut vreodată un imn grozav al buruienilor. I grew up in Cleveland and Bone Thugs-N-Harmony was my favorite rap group of all time. Am crescut în Cleveland și Bone Thugs-N-Harmony a fost grupul meu de rap preferat din toate timpurile. They literally made an entire weed album , which was the coolest thing ever when I was in high school. Au făcut literalmente un album întreg cu buruieni , care a fost cel mai tare lucru vreodată când eram în liceu.

gracechristianschoolsj.org: "We Sell Drugs" features vocals from children and teenagers on it. gracechristianschoolsj.org: „We Sell Drugs” conține voci de la copii și adolescenți. What was it like recording it and how did the band come up with the concept for it? Cum a fost înregistrarea lui și cum a venit trupa cu conceptul pentru el?

Gavin: We had the title of the mixtape and I had made the artwork for the cover. Gavin: Aveam titlul mixtape-ului și am făcut artwork-ul pentru coperta. It seemed like a pretty heavy statement and we needed a song to justify it. Părea o declarație destul de grea și aveam nevoie de o melodie care să o justifice. We couldn't just have the artwork without there being the title track or something addressing why I have a bunch of rich-looking white kids on the cover saying "We Sell Drugs." Nu am putea avea doar opera de artă fără să existe piesa de titlu sau ceva care să abordeze motivul pentru care am o grămadă de copii albi cu aspect bogat pe coperta care spun „Vindem droguri”. So I wrote the song around that concept trying to address what I had experienced growing up. Așa că am scris melodia în jurul acestui concept, încercând să abordez ceea ce am experimentat când am crescut.

I was pretty middle class but I went to a high school in Cleveland that had every mix and every walk of life. Eram destul de clasa de mijloc, dar am mers la un liceu din Cleveland care avea toate amestecurile și toate categoriile de viață. It was a 2500 school. Era o școală de 2500. You would observe things and I just wanted to address from a firsthand perspective what I'd observed as far as who's getting away with what, so that's where that song came from. Observați lucrurile și am vrut doar să abordez dintr-o perspectivă directă ceea ce am observat în ceea ce privește cine scapă cu ce, așa că de aici a venit piesa aceea.

gracechristianschoolsj.org: And what was it like recording it? gracechristianschoolsj.org: Și cum a fost înregistrarea?

Gavin: It was cool. Gavin: A fost misto. I had some of my friends' kids sing it. I-am pus pe unii dintre copiii prietenilor mei să o cânte. They were well aware of exactly what I was trying to do so it wasn't just having their kid sing about drugs [laughs]. Erau conștienți de exact ceea ce încercam să fac, așa că nu era doar să-și pună copilul să cânte despre droguri [râde]. They knew it was like, OK, this is a statement. Ei știau că era de genul, OK, aceasta este o declarație. I can get behind this. Pot sta în spatele asta. I'm obviously not going to put their names out there or anything, but it was fun recording it. Evident, nu voi pune numele lor acolo sau altceva, dar a fost distractiv să-l înregistrez.

It was probably one of the quickest songs on the mixtape. Probabil a fost una dintre cele mai rapide melodii de pe mixtape. Some of the songs took a year but this song took four days. Unele cântece au durat un an, dar această melodie a durat patru zile. It was just really quick. A fost doar foarte rapid.

gracechristianschoolsj.org: You already mentioned "Smoke Out the Window." gracechristianschoolsj.org: Ai menționat deja „Smoke Out the Window”. The band described it as "a metaphor to shedding the bullshit." Trupa a descris-o ca fiind „o metaforă pentru a arunca prostiile”. Can you expand on that thought? Poți extinde acest gând?

Gavin: Weed is a funny drug because people use it for so many different reasons. Gavin: Buruiana este un drog amuzant pentru că oamenii îl folosesc din atât de multe motive diferite. I know for myself and for a lot of touring musicians, you need to wind down. Știu pentru mine și pentru mulți muzicieni în turneu, trebuie să te relaxezi. So a lot of the times, you're driving for 12 hours and you're rushing into a show. Deci, de multe ori, conduci timp de 12 ore și te grăbești într-un spectacol. You get out. Tu iesi afara. You have four hours to sleep. Ai patru ore de dormit. Your adrenaline is still rushing so there's a lot of stress and stuff on the road. Adrenalina ta încă se repezi, așa că există mult stres și chestii pe drum. So we wrote it while we were on the road. Așa că am scris-o în timp ce eram pe drum. It was that feeling of just having a moment to really clear the head and chill out. A fost acel sentiment de a avea doar un moment pentru a limpezi cu adevărat capul și a se relaxa.

gracechristianschoolsj.org: There's a conniving narrative/vibe lyrically and musically in "Secrets." gracechristianschoolsj.org: Există o narațiune/vibe conviventoare din punct de vedere liric și muzical în „Secrete”. What prompted the band to write that one? Ce a determinat trupa să scrie asta?

Gavin: It was a cool one instrumentally that we were writing to weird visuals happening in the background. Gavin: A fost unul grozav din punct de vedere instrumental că am scris pentru imagini ciudate care se întâmplau în fundal. I teamed up with one of my best friends from a long time ago, a guy named Mike Rebel, who I used to be in a band with. Am făcut echipă cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei de mult timp în urmă, un tip pe nume Mike Rebel, cu care făceam o trupă. I was struggling for a concept so I told him that I wanted it to be something scandalous and unsettling. Mă luptam pentru un concept, așa că i-am spus că vreau să fie ceva scandalos și neliniştitor. He was like, "Well, why don't we just make it feel like a scandal then?" El a spus: „Ei bine, de ce nu facem să se simtă ca un scandal atunci?”

I had the chorus, "I know all your secrets." Am avut refrenul: „Știu toate secretele tale”. We were trying to figure out what that could mean. Încercam să ne dăm seama ce ar putea însemna asta. So the way the song has turned out, you could interpret that as a relationship, which is not exactly what we were going for. Așadar, așa cum a ieșit melodia, ai putea interpreta asta ca o relație, care nu este tocmai ceea ce ne-am propus. We just wanted it to feel like it could be applied to anything. Am vrut doar să simtă că ar putea fi aplicat la orice. It could be applied to a president or it could be applied to a relationship, but it's just that idea, "I know something you've been hiding and it's going to come out and it's going to haunt you ." Ar putea fi aplicat unui președinte sau ar putea fi aplicat unei relații, dar este doar acea idee, „Știu ceva ce ai ascuns și va ieși la iveală și te va bântui ”.

gracechristianschoolsj.org: What's the story happening in "Garden of God"? gracechristianschoolsj.org: Ce se întâmplă în „Grădina lui Dumnezeu”?

Gavin: [Long pause] "Garden of God" is probably the only song on the mixtape that directly addresses a breakup, which is a topic that I don't usually do. Gavin: [Pauză lungă] „Garden of God” este probabil singura melodie de pe mixtape care abordează direct o despărțire, care este un subiect pe care nu îl fac de obicei. It's direct. Este direct. It's almost like dialogue between somebody and somebody else. Este aproape ca un dialog între cineva și altcineva. It was definitely written in a darker time for me so it's pretty heavy with being really direct. Cu siguranță a fost scris într-o perioadă mai întunecată pentru mine, așa că este destul de greu de a fi cu adevărat direct.

gracechristianschoolsj.org: And what moved you to write "Disorder"? gracechristianschoolsj.org: Și ce te-a determinat să scrii „Tulburare”?

Gavin: Lyrically, I wrote that one with my buddy, Mike Rebel. Gavin: Din punct de vedere vers, am scris-o cu prietenul meu, Mike Rebel. It's just about living in New York and not getting too caught up. Este vorba doar de a trăi în New York și de a nu fi prea prins. There's a lyric in there, "Oh, what an awful scene," and, "I run with the dirt and I try to stay clean." Există un versuri acolo, „Oh, ce scenă îngrozitoare” și „Ferg cu murdăria și încerc să rămân curat”. It's just about trying to do your thing in New York and not getting caught up in the bad drugs and not getting caught up in things that aren't too real. Este doar să încerci să faci treaba ta în New York și să nu te lași prins de drogurile proaste și să nu te lași prins în lucruri care nu sunt prea reale.

There's a lyric in there, "I lost all my heroes 'cause they look real on the screen." Există un versuri acolo, „Mi-am pierdut toți eroii pentru că arată reali pe ecran”. It's a reference to idealizing something. Este o referire la idealizarea a ceva. It can destroy you because maybe it's not even real. Te poate distruge pentru că poate nici măcar nu este real. It's a lot of things but it's just about surviving in New York City. Sunt o mulțime de lucruri, dar este vorba doar despre supraviețuirea în New York City.

gracechristianschoolsj.org: The band said that "Kings" from Delirium Sonata is about "finding your truth." gracechristianschoolsj.org: Trupa a spus că „Kings” din Delirium Sonata este despre „găsirea adevărului”. Can you elaborate on that and explain how that song came to be? Poți să detaliezi asta și să explici cum a apărut cântecul?

Gavin: I usually don't because what's so interesting about that song is everybody comments what it means to them. Gavin: De obicei nu o fac pentru că ceea ce este atât de interesant la acea melodie este că toată lumea comentează ce înseamnă pentru ei. When you write a song that's a little ambiguous, it's really cool hearing everybody insert their life into the song. Când scrii o melodie care este puțin ambiguă, este foarte tare să-i auzi pe toți își introduc viața în melodie. So I have a personal meaning to that song but I like keeping that one open because it's fun to hear everybody's interpretation of what it means to make themselves a "king." Așa că am o semnificație personală pentru acea melodie, dar îmi place să o păstrez deschisă pentru că este distractiv să aud interpretarea tuturor despre ceea ce înseamnă să te faci „rege”.

gracechristianschoolsj.org: What was it originally to you? gracechristianschoolsj.org: Ce a fost inițial pentru tine?

Gavin: It was just the journey of our band to me. Gavin: A fost doar călătoria trupei noastre până la mine. The opening line is, "Running with all of my brothers." Linia de deschidere este: „Alerg cu toți frații mei”. We've been through a lot of shit together. Am trecut prin multe chestii împreună. It just felt almost like your little odd, unexpected group of travellers like Lord of the Rings or something. M-am simțit aproape ca micul tău grup ciudat și neașteptat de călători, cum ar fi Lord of the Rings sau ceva de genul.

gracechristianschoolsj.org: What was it like working with Kiesza on "Pain Told Love"? gracechristianschoolsj.org: Cum a fost să lucrezi cu Kiesza la „Pain Told Love”?

Gavin: It was written years ago way before I had ever even met Kiesza, but she liked the song and had heard it in the studio. Gavin: A fost scris cu ani în urmă cu mult înainte ca eu să o cunosc pe Kiesza, dar i-a plăcut melodia și o auzise în studio. I remember going into the studio and hearing her hum along to the melody, so I was like, "Yo! I haven't recorded a second verse. You sound really great. Do you want to record on it?" Îmi amintesc că am fost în studio și am auzit-o fredonând pe melodie, așa că mi-am spus: „Yo! N-am înregistrat un al doilea vers. Suni foarte bine. Vrei să înregistrezi pe el?”

She was like, "Well, I have to get on a plane to Spain in 45 minutes so I literally have 15 minutes. Let's do it." Ea a spus: „Ei bine, trebuie să mă urc într-un avion spre Spania în 45 de minute, așa că am literalmente 15 minute. Hai să o facem”. So she cut the verse three times. Așa că a tăiat versetul de trei ori. She's a great singer so we just used an entire take and then that was it. E o cântăreață grozavă, așa că am folosit doar o interpretare întreagă și apoi asta a fost tot.

gracechristianschoolsj.org: And what inspired that one? gracechristianschoolsj.org: Și ce l-a inspirat pe acela?

Gavin: Another one that I wrote with my buddy, Mike Rebel. Gavin: Altul pe care l-am scris cu prietenul meu, Mike Rebel. It's a deep one. Este una profundă. It's about the inevitability of embracing pain, which is something not really taught in our culture. Este vorba despre inevitabilitatea îmbrățișării durerii, ceea ce nu este cu adevărat predat în cultura noastră. It's something I learned from other cultures, such as Eastern culture, where you embrace the highs and the lows instead of running from the lows. Este ceva ce am învățat din alte culturi, cum ar fi cultura orientală, în care îmbrățișați înaltele și coborâșurile în loc să fugiți de jos. And instead of taking the drugs and instead of masking it with whatever vice you have, maybe just go through it a little bit. Și în loc să iei medicamentele și în loc să-l maschezi cu orice viciu ai, poate să treci puțin prin asta. So that's what that's about. Deci despre asta e vorba.

gracechristianschoolsj.org: Do you have a favorite lyric out of all of your tunes that possibly moves you whenever you sing it? gracechristianschoolsj.org: Ai un vers preferat din toate melodiile tale care te-ar putea emoționa ori de câte ori o cânți?

Gavin: Yeah, that would definitely be in "Pain Told Love" – "You gotta make a friend of pain 'cause hurricanes make flowers grow." Gavin: Da, asta ar fi cu siguranță în „Pain Told Love” – „Trebuie să-ți faci un prieten cu durerea pentru că uraganele fac florile să crească”. I don't think we'll beat that [laughs]. Nu cred că vom învinge asta [râde].

People have that tattooed. Oamenii au asta tatuat. People have that all over the internet. Oamenii au asta pe tot internetul. It's one of those lines that even though no one ever pushed that song as a single, the lyric found people. Este una dintre acele replici în care, deși nimeni nu a împins vreodată acel cântec ca single, versurile a găsit oameni. They come up to me at shows and tell me that song helped them, and that just makes it all worth it. Ei vin la mine la spectacole și îmi spun că acel cântec i-a ajutat și că doar merită totul.

gracechristianschoolsj.org: Is there a song you're particularly proud of that you wish got more attention from people? gracechristianschoolsj.org: Există vreo melodie de care ești deosebit de mândru și de care ai vrea să atragă mai multă atenție din partea oamenilor?

Gavin: It would be that song. Gavin: Ar fi acel cântec. We were on a major label at the time. Eram la o casă majoră la acea vreme. They don't always see the value in a ballad and how powerful a ballad can be, so it never got pushed. Ei nu văd întotdeauna valoarea unei balade și cât de puternică poate fi o baladă, așa că nu a fost niciodată împinsă. It got pushed to the side, whereas, I was always like, "You guys are absolutely crazy. This is the best thing I've written." A fost împins într-o parte, în timp ce, mereu am spus: „Sunteți absolut nebuni. Acesta este cel mai bun lucru pe care l-am scris”.

They think marketing-wise, which is ironic because that song marketed itself. Ei gândesc din punct de vedere al marketingului, ceea ce este ironic pentru că acea melodie s-a comercializat de la sine. But I wish in a parallel universe a lot more people would have heard that particular song, which is a really important one to me just because it can help people. Dar mi-aș dori într-un univers paralel mult mai mulți oameni să fi auzit acea melodie, care este una cu adevărat importantă pentru mine doar pentru că poate ajuta oamenii.

gracechristianschoolsj.org: How do you know when a song's completely finished and there's nothing more you should do it? gracechristianschoolsj.org: De unde știi când o melodie s-a terminat complet și nu mai ai ce să faci?

Gavin: That's a really good question. Gavin: E o întrebare foarte bună. Unlike most artists, I will get to a point where it will feel complete but it's a lot of listening. Spre deosebire de majoritatea artiștilor, voi ajunge într-un punct în care se va simți complet, dar este multă ascultare. If I listen in an environment that feels like life and it feels okay, then I think it's done. Dacă ascult într-un mediu care se simte ca în viață și se simte în regulă, atunci cred că s-a terminat. If I have a song and I play it in somebody's car and there's nothing that takes away from that experience, then I think it's done. Dacă am o melodie și o cânt în mașina cuiva și nu există nimic care să ia din acea experiență, atunci cred că s-a terminat.

gracechristianschoolsj.org: What's the greatest challenge you encounter while writing a song? gracechristianschoolsj.org: Care este cea mai mare provocare pe care o întâlnești în timp ce scrii o melodie?

Gavin: When I do melodies first, I do what I guess people call scats. Gavin: Când fac mai întâi melodii, fac ceea ce cred că oamenii numesc scats. It's when you're just mouthing syllables that sound like words but you're really in the moment so everything is perfect. Este atunci când doar rostești silabe care sună ca niște cuvinte, dar ești cu adevărat în momentul de față, așa că totul este perfect. It's all about chasing the tone, attitude, and the emotional vibe of that scat for me. Totul este să urmăresc tonul, atitudinea și vibrația emoțională a acelui scat pentru mine. It's always the hardest thing: Recording a vocal and then listening back to that first vocal that had no right brain and no over-thinking. Este întotdeauna cel mai greu lucru: să înregistrezi o voce și apoi să asculți din nou acea primă voce care nu avea creierul drept și nicio gândire excesivă. It's always trying to compare to that and get it as good, and sometimes that can take four months just trying to copy the vibe of a vocal that had no lyrics, so that's the hardest for me. Întotdeauna încearcă să compară cu asta și să-l obțină la fel de bine, și uneori poate dura patru luni doar încercând să copiem vibrația unei vocale care nu avea versuri, așa că este cel mai greu pentru mine.

March 2, 2017. Get We Sell Drugs and find out more about Tribe Society at tribesociety.net . 2 martie 2017. Obțineți We Sell Drugs și aflați mai multe despre Tribe Society la tribesociety.net .
More Songwriter Interviews Mai multe interviuri ale compozitorului

Comments Comentarii

Be the first to comment... Fii primul care comentează...